Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.    

 

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

-  w wieku do ukończenia 18 roku życia,

-  w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju

Lista instytucji i firm, które oferują zniżki jest dostępna na stronie:  www.rodzina.gov.pl.

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Do wniosku należy przygotować do okazania następujące dokumenty:

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Karta Dużej Rodziny zmiany od 1 stycznia 2018r.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

We wzorze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu pojawił się nowy rodzaj wniosku – „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej). Ten rodzaj wniosku należy zaznaczyć, jeśli członek rodziny wielodzietnej posiada już Kartę Dużej Rodziny (na przykład tradycyjną) i chce posiadać tę Kartę również
w drugiej formie.

Przyznanie drugiej formy Karty w postaci karty elektronicznej wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną formę Karty w innej formie niż wnioskowana, a ponadto, czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.  W przypadku osób, które wnioskują o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny, nie ma potrzeby podawania na wniosku danych, którymi wójt/burmistrz/prezydent miasta już dysponuje ani złożenia oświadczeń, które stanowiły podstawę do przyznania Karty Dużej Rodziny.

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej opracowano także załącznik - Informacja
o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu,
z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załączniku wypełnianym dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

Osoby które złożyły wniosek o przyznanie Karty dużej rodziny  do dnia 31.12.2017r. mogą bezpłatnie wyrobić  dodatkową  formę karty w postaci karty elektronicznej jeżeli złożą wniosek o jej wydanie  do dnia 31.12.2019r.

Osoby które do 31.12.2019r. złożą wniosek o wydanie karty dużej rodziny w obu formach tj. elektronicznej i tradycyjnej zwolnione są z ponoszenia opłaty za dodatkową formę karty.

Osoby które złożą wniosek o wydanie karty dużej rodziny w jednej formie a następnie po pewnym odstępie czasowym  zawnioskują o przyznanie drugiej formy karty będą musiały wnieść opłatę w wysokości 9,21zł za przyznanie drugiej formy karty.

Jak uzyskać mKDR?

  1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzędzie miasta/gminy.
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz  numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie         jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
  3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub             Apple Store na swój telefon.
  4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim             smartfonie.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

 

 

 

Załączniki:
Autor: M. Bagińska
Data opracowania informacji: 2017-02-23
Data upublicznienia infomacji: 2017-02-23
Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23
Data publikacji: 2017-02-23
Data modyfikacji: 2018-01-16
Drukuj
 
1