Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).
 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:
 

1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.

2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1).

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe od 1 października 2015 r. wynoszą:
634 zł dla osoby samotnie gospodarującej

-  514 zł na osobę w rodzinie
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony na piśmie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja podejmowana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w jej mieszkaniu, ocenia sytuację i na tej podstawie planuje pomoc. Efektem tego nie musi być przyznanie zasiłku pieniężnego, albowiem pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może wskazać inne możliwości, sposoby rozwiązania trudnej sytuacji. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy społecznej.   

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane:
1. Do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

2. Niezwłocznie poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:
- odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,

- nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, - marnotrawienie przyznanych świadczeń,

- marnotrawienie przyznanych świadczeń,

będą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach świadczy pomoc w następujących formach:

Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy

- specjalny zasiłek celowy

 

Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

 

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy - przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 634,00 zł

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 514,00 zł.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy - przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 634,00 zł;

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny,

w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę, - niepełnosprawność, - bezrobocie, - możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Dochód rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ww. ustawy.

Kryterium dochodowe rodziny"- obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 514,00 zł i liczby osób w rodzinie.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem osoby samotnie gospodarującej,

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny. Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej , w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatku na pomoc rzeczową.

 

Świadczenia niepieniężne:

 

Praca socjalna

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy - to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ośrodek opłaca za osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają z innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

 

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.

 

Dożywianie

W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.   Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja. Usługi są udzielane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania .

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza. Rady Gminy Szypliszki ustala szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i gminę osobie wymagającej opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce pobytu stałego, zapewniającej całodobową opiekę. Osobę w/w kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

 

 

 

Autor: M. Bagińska
Data opracowania informacji: 2017-02-23
Data upublicznienia infomacji: 2017-02-23
Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23
Data publikacji: 2017-02-23
Data modyfikacji: 2017-02-23
Drukuj
 
1