GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa zadania gminy w zakresie wsparcia rodzin z dotkniętych przemocą.

W 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Szypliszki został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.

Celem głównym zespołu jest:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół realizuje również gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, Ochrony Zdrowia oraz kuratorzy sądowi.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie .

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Rady Gminy w Szypliszkach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe podmiotów , w tym organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Nazwa i dane teleadresowe

podmiotu

Godziny przyjęć

Oferta dla osób

stosujących przemoc

 

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki

Tel. 87 565 92 82

email: interwencja@poczta.onet.pl

 

 

 

 

7.30 – 15.30

 

1. konsultacje psychologiczne,

2. programy korekcyjno –

    edukacyjne,

3. warsztaty umiejętności

     rodzicielskich

 

 

Autor: M.Bagińska
Data opracowania informacji: 2017-02-23
Data upublicznienia infomacji: 2017-02-23
Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23
Data publikacji: 2017-02-23
Data modyfikacji: 2017-02-23
Drukuj
 
1