program "RODZINA 500+"

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 195 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214)

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli są:

  1. obywatelami polskimi
  2. cudzoziemcami

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również w wysokości 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18-ego roku życia.

Dochody, jakie będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. to dochody osiągnięte przez rodzinę w 2014 r.

W kolejnym okresie 2017/2018, który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem bazowym z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Dochód rodziny to suma dochodów członków rodziny. Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do 31 października danego roku.

W przypadku gdy:

  • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
  • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Informacja o zalecanym trybie postępowania w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 500 + w przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa za granicą

W związku z wejściem w życie z dniem 01 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) świadczenie wychowawcze 500 + jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu przepisów unijnych. W przypadku gdy wnioskodawca nie ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a przebywa bądź członek jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, zasadnym jest uzupełnienie tego wniosku również o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy spełnienia bądź nie kryterium dochodowego).

Wynika to z procedur stosowanych pomiędzy instytucjami zagranicznymi, zgodnie z którymi strona ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia, bądź brak uprawnień do świadczeń na terenie Polski na każde dziecko. Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko, a w konsekwencji brak decyzji polskiej instytucji właściwej – marszałka województwa – w sprawie, może spowodować potrącenie kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego ze świadczeń przyznanych w instytucji zagranicznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Szczegółowych informacji o programie rodzina 500+ można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach

ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

lub telefonicznie pod numerem: 87 565 90 48

 

 

Załączniki:
Autor: M. Bagińska
Data opracowania informacji: 2017-02-23
Data upublicznienia infomacji: 2017-02-23
Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23
Data publikacji: 2017-02-23
Data modyfikacji: 2017-02-23
Drukuj
 
1