Start / Jednostki Organizacyjne Gminy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach / Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznawane jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2234).

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Kryteria nabywania prawa do jednorazowego świadczenia i jego wysokość

  • jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje bez względu na osiągane dochody;
  • podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia;
  • Jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234). Wymóg dołączenia zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Terminy składania wniosków

  • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania;
  • Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy o dnia urodzenia dziecka. W związku z powyższym, najstarsze dziecko, które jest objęte jednorazowym świadczeniem, to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r. włącznie.

Ubiegając się o jednorazowe świadczenie należy dołączyć do wniosku:

  1. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
  2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu;
  3. oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę lub członka rodziny lub
  4. oświadczenie o niewykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę lub członka rodziny.

Szczegółowych informacji o jednorazowym świadczeniu z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można uzyskać w siedzibie

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach

ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

lub telefonicznie pod numerem: 87 565 90 48          

                                Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku poz.1860) poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynator kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.

Ponadto do działań asystenta należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.

Wsparcie to ma być realizowane przez zapewnienie:

− kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

− odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń

położniczych,

− jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

− odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub

w czasie porodu,

− dostępu do usług koordynacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, ze szczególnym

uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

− możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;

oraz :

− dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

− dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

− innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Ponadto asystent rodziny udziela poradnictwa w zakresie:

− przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

− wsparcia psychologicznego,

−pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

− dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej (art. 8

ust. 1. ustawy „Za życiem”).

Polega ona na opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Wsparcie udzielane  jest na wniosek kobiety w ciąży lub rodziny, który należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

Wzory wniosków na stronie :

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Załączniki:
Autor: M. Bagińska
Data opracowania informacji: 2017-02-23
Data upublicznienia infomacji: 2017-02-23
Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23
Data publikacji: 2017-02-23
Data modyfikacji: 2017-08-16
Drukuj