Podstawa działania

  • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach zwany dalej „ośrodkiem” prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 10.01), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255; z 2004r. Nr 64, poz. 593) zwanej dalej „ustawą o świadaczeniach rodzinnch”,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),
  • ustawy z dnia 26 listopada 2001r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 185, poz. 1851),
  • zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Szypliszki z dnia 10 maja 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Szypliszki.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Szypliszkach przy ulicy Suwalskiej 21.

§ 3. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnych z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem, nazwą województwa.

Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1