Organizacja GOPS

 • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który również ustala jego wynagrodzenie.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

 1. organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników ośrodoka,
 2. składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
 3. realizuje zadania przypisane mu ustawą o pomocy społecznej,
 4. prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka.

4. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

5. Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w ust.4, także innej osobie.

6. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kierownik prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych.

§ 8. 1.W skład ośrodka wchodzą:

 1.  Kierownik
 2. Pracownicy socjalni
 3. Opiekunki
 4. Praconik ds. świadczeń rodzinnych

2. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 9. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.

2. Praconicy socjalni zobowiązani są do:

 • ralizacji zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej,
 • zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, także po ustaniu zatrudnienia.
Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1