Załatwianie spraw

  • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach  informuje, iż okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu październiku 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 01 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 września 2011 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wzory dokumentów - tutaj

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu wrześniu 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Formularze wniosków dostępne w załącznikach i w siedzibie GOPS w Szypliszkach.

 
Wszelkie informacje udziela: GOPS w Szypliszkach, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

                                                tel. 87 565 90 45 lub 87 565 90 48

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach

przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownieuzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),


 

Załączniki:
Autor: M.Bagińska
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-08-29
Drukuj
 
1