Organizacja szkoły

 • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj
 1. Terminy rozpoczęcia zajęć i ich zakończenia, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry.

 3. Zajęcia dydaktyczne obowiązkowe w szkole rozpoczynają się o godzinie 8:00kończą o godzinie 13:30.

 4. Po zajęciach obowiązkowych organizowane są dla uczniów zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a, Ustawy Karta Nauczyciela.

 5. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel w zależności od potrzeby klasy i tematyki aktualnie wprowadzanej, lecz nie powinien być dłuższy niż 60 min. na jedno zajęcie.

 6. W klasach IV-VI zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.

 7. Przerwy między zajęciami trwają 10 minut z wyjątkiem przerwy między 3 i 4 lekcją, która wynosi 20 minut (długa przerwa).

 8. Szczegółową organizację nauczania i wychowania określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora każdego roku do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania poszczególnych etapów kształcenia oraz planu finansowego szkoły.

 9. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się treści opracowanych na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu kształcenia

  1. Tygodniowy rozkład zajęć w poszczególnych oddziałach powinien uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia

  2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

  3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

  4. Ze względu na małą liczebność uczniów w oddziałach klasowych dopuszcza się łączenie części godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wybranych oddziałach.

 

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1