Organizacja szkoły

 1. Terminy rozpoczęcia zajęć i ich zakończenia, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry.

 3. Zajęcia dydaktyczne obowiązkowe w szkole rozpoczynają się o godzinie 8:00kończą o godzinie 13:30.

 4. Po zajęciach obowiązkowych organizowane są dla uczniów zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a, Ustawy Karta Nauczyciela.

 5. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel w zależności od potrzeby klasy i tematyki aktualnie wprowadzanej, lecz nie powinien być dłuższy niż 60 min. na jedno zajęcie.

 6. W klasach IV-VI zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.

 7. Przerwy między zajęciami trwają 10 minut z wyjątkiem przerwy między 3 i 4 lekcją, która wynosi 20 minut (długa przerwa).

 8. Szczegółową organizację nauczania i wychowania określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora każdego roku do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania poszczególnych etapów kształcenia oraz planu finansowego szkoły.

 9. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się treści opracowanych na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu kształcenia

  1. Tygodniowy rozkład zajęć w poszczególnych oddziałach powinien uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia

  2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

  3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

  4. Ze względu na małą liczebność uczniów w oddziałach klasowych dopuszcza się łączenie części godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wybranych oddziałach.

 

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

ORGANIZACJA PRACY
 

1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

4.       W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.       Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.

6.       Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.

7.       Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

1.       Rodzice mają prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2.       Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe i rada rodziców.

3.       Szkoła organizuje spotkania:

o        2 razy w roku (wrzesień/październik, luty/marzec) - dyrektora z rodzicami wszystkich oddziałów,

o        klasy I – VI: co najmniej trzy razy w roku szkolnym (wrzesień, luty, maj/czerwiec) wychowawców z rodzicami,

o        klasy I – VI: z okazji świąt i uroczystości organizowanych przez klasy lub przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, biwaki itp.).

4.       Wszyscy nauczyciele w czasie przerw i po zakończeniu ostatniej lekcji mogą udzielać rodzicom indywidualnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

5.       Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

6.       Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach: 12.30 – 13.30.

 

Autor: J.Sidorek
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-25
Data publikacji: 2011-02-25
Data modyfikacji: 2011-02-25
Drukuj
 
1