Organizacja Zespołu

1.             W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

-        Szkoła Podstawowa w Kaletniku

-        Publiczne Gimnazjum w Kaletniku

zwane w dalszej treści statutu „szkołą” lub „szkołami”.

 

2.             Do obwodu Szkoły Podstawowej w Kaletniku wchodzą wsie:

Kaletnik, Dębowo, Polule, Głęboki Rów, Grauże Nowe, Klonorejść, Wiatrołuża II, Łowocie, Deksznie, Adamowizna, Pokomsze, Grauże Stare.

 

3.             Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Kaletniku wchodzą wsie:

Kaletnik, Wiatrołuża II, Grauże Nowe, Klonorejść, Głęboki Rów, Grauże Stare, Bilwinowo, Polule, Dębowo, Łowocie, Deksznie, Adamowizna, Węgielnia.

 

4.             Ilekroć w statucie jest mowa o:

a)          „zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Kaletniku,

b)          „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku,

c)           „szkole podstawowej” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kaletniku,

d)          „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Kaletniku.

 

5.             Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

6.             Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

Autor: B.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1