Start / Jednostki Organizacyjne Gminy / Zespół Szkół w Kaletniku / System oceniania uczniów w ZS

System oceniania uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNY
 
SYSTEM OCENIANIA
 
W
 

ZESPOLE SZKÓŁ W KALETNIKU

 
         
 

 Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 
 
I. Funkcja i cel oceny.
 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1.      Poinformowanie ucznia o wymaganiach programowych, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w ich uzyskiwaniu.

 

2.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju (poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, działalność w organizacjach szkolnych), umożliwianiu poznania własnych osiągnięć, rozwijaniu samodzielności, umiejętności samooceny, kształtowania postawy odpowiedzialności za proces uczenia się.

 
 

3.      Rozwijanie pozytywnych motywacji do pracy( poprzez pochwałę wychowawcy, pochwałę dyrektora na apelu szkolnym, nagrodę książkową, dyplom uznania, list pochwalny do rodziców) i aktywnego udziału w zajęciach i życiu szkoły.

 

4.      Zapobieganie niepowodzeniom w nauce.

 
 

5.      Dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, ułatwianie im wspierania kariery szkolnej.

 

6.      Informowanie nauczyciela o efektach pracy ucznia, umożliwianie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

II. Zasady oceniania osiągnięć poznawczych i praktycznych uczniów.

 
 

1.           Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u nauczycieli uczących danego przedmiotu, u dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

                  

2.           Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca października danego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.            Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

1)       w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

4.           Na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki wydanej przez lekarza dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tych zajęć na czas określony w tej opinii.

 

5.            Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej ( niepublicznej) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej          ( niepublicznej) poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

 

6.            W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

7.           W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

8.            Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

 

9.            Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców lub prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek w danym roku szkolnym.

 

10.        Na prośbę ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

11.       Za wykonanie przez ucznia dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą ale nie gorszą. W przypadku oceny niższej niż dobra, uczeń może z tej oceny zrezygnować.

 

12.        Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnego typu aktywności uczniów i począwszy od klasy czwartej odnotowywania w dzienniku lekcyjnym.

 

13.         Oceniane powinny być, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu:

1)     odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się),

2)     odpowiedzi pisemne,

3)     prace domowe,

4)     krótkie pisemne sprawdzanie aktualnie omawianego materiału – kartkówki,

5)     dłuższe prace pisemne (prace klasowe) po omówieniu większej, spójnej tematycznie partii materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania umiejętności.

14.       Dłuższe prace pisemne muszą być zapowiedziane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian i jego formę.

 

15.       Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z klasą to powinien uczynić to w określonym przez nauczyciela terminie w ciągu 2 tygodni od ustąpienia przyczyn nieobecności.

 

16.       Nauczyciel przeprowadzający pracę klasową powinien dokonać jej oceny zgodnie z pomiarem dydaktycznym i zwrócić uczniowi w ciągu 14 dni.

 

17.       Uczeń ma prawo raz w semestrze poprawić ocenę z pracy klasowej/sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Do dziennika lekcyjnego wpisywana jest ocena z pracy klasowej/sprawdzianu i ocena z poprawy. Przy wystawianiu ocen na semestr/koniec roku bierze się pod uwagę ocenę wyższą

 

18.       W ciągu tygodnia może być nie więcej niż trzy prace klasowe (sprawdziany). W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian( praca klasowa).

 

19.        Prace klasowe i sprawdziany przechowuje się do końca roku szkolnego.

 

20.          W klasach I –III obowiązuje ocena opisowa przedstawiona w  rozdziale XIII

 
 

21.       W dzienniku lekcyjnym od klasy czwartej nauczyciel oznacza dziedzinę aktywności uczniów według specyfiki prowadzonego przedmiotu.

 

22.       Począwszy od klasy czwartej obowiązuje następująca skala ocen:

 
celujący                    - cel

bardzo dobry - bdb

dobry                        - db
dostateczny                        - dst

dopuszczający     - dop

niedostateczny    - ndst
 
 

23.       Nauczyciel może rozszerzyć skalę ocen cząstkowych za pomocą znaków plus (+) i minus (-). Znaki te mogą występować samodzielnie lecz nie stanowią oceny. Dodatkowo nauczyciel może stosować znaki - ukośnik(/) – uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce; kropka(.) – uczeń nieprzygotowany do zajęć.

 

24.       Na ocenę klasyfikacyjną semestralną (roczną) wpływ mają oceny z prac klasowych oraz postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się w wysiłku wkładanym przez ucznia w procesie uczenia się, prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przygotowanie się do lekcji, przynoszenie odpowiednich przyborów wskazanych przez nauczyciela, systematyczność i prace dodatkowe.

 

25.        Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

26.       Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

27.        Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

28.        Ustala się następujące sposoby informowania rodziców o efektach pracy uczniów:

1)     kontakt bezpośredni nauczyciela ( wychowawcy) z rodzicami – konsultacje,

2)     zebrania ogólnoszkolne i klasowe rodziców,

3)     zapowiedziana wizyta w domu ucznia,

4)     rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna,

5)     adnotacja w zeszycie przedmiotowym,

6)     organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

7)     świadectwo szkolne.

29.       Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze nie może być mniejsza niż:

 

1)     4 oceny przy jednej godzinie zajęć w tygodniu,

2)     5 ocen przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu,

3)     6 ocen przy trzech i więcej godzinach w tygodniu.

 
 
III. Ogólne kryteria ocen semestralnych i rocznych z zajęć edukacyjnych.
 

 Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania zawarte są w PSO ze względu na specyfikę przedmiotu. Za zawartość merytoryczną i metodyczną PSO oraz zgodność z obowiązującym prawem i zasadami pomiaru dydaktycznego odpowiada nauczyciel sporządzający dokument.

 

Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny:                       

 
Stopień niedostateczny (1)

 Uzyskuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

 
Stopień dopuszczający (2)

Uzyskuje uczeń, który opanował 50% wymagań podstawowych zrealizowanych przez nauczyciela w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 
Stopień dostateczny (3)

Uzyskuje uczeń, który opanował 75% wymagań podstawowych zrealizowanych przez nauczyciela w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.                                             

 
Stopień dobry (4)

Uzyskuje uczeń, który opanował 75% wymagań podstawowych i 50% wymagań ponadpodstawowych zrealizowanych przez nauczyciela w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 
Stopień bardzo dobry (5)

Uzyskuje uczeń, który opanował 75% wymagań podstawowych i 75% wymagań ponadpodstawowych zrealizowanych przez nauczyciela w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 
Stopień celujący (6)

Uzyskuje uczeń, który opanował ponad 90% wymagań podstawowych i ponad 90% wymagań ponadpodstawowych zrealizowanych przez nauczyciela w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

Dla sprawdzianów pisemnych stosowana jest skala ocen wg pomiaru dydaktycznego lub skala ocen wg procentowej ilości punktów. Według pomiaru przedstawia się następująco:

 

Celujący - uczeń uzyskał ponad 90% punktów z poziomu P i ponad 90% z poziomu PP

Bardzo dobry - uczeń uzyskał 75 % punktów z poziomu P i 75% z poziomu PP

Dobry - uczeń uzyskał 75 % punktów z poziomu P i 50 % z poziomu PP

Dostateczny - uczeń uzyskał 75 % punktów z poziomu P

Dopuszczający - uczeń uzyskał 50 % punktów z poziomu P

Niedostateczny - uczeń uzyskał poniżej 50 % punktów z poziomu P

 

Kartkówki ocenia się następująco:

 

Celujący – 95% - 100% punktów

Bardzo dobry – 91% - 94% punktów

Dobry – 71% - 90% punktów

Dostateczny – 51%- 70% punktów

Dopuszczający – 31% - 50% punktów

Niedostateczny – 0%-30% punktów.

 
Nauczyciele mogą podnieść próg procentowy w stosunku do ocen najniższych ( dostateczny,
dopuszczający, niedostateczny
 
 
 
IV. Zasady oceniania zachowania.
 

1.            Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.            W klasach nauczania zintegrowanego ocena z zachowania jest oceną opisową.

3.            Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ocenianego ucznia.

4.            Ocena zachowania obejmuje następujące dziedziny aktywności uczniów:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

 

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)     okazywanie szacunku innym osobom.

5.            Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 

1)     oceny z zajęć edukacyjnych

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

6.            Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.            Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

8.            Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ocenę semestralną i końcową z zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe                - wz
bardzo dobre        - bdb
dobre                     - db
poprawne              - popr
nieodpowiednie    - ndp
naganne                 - ng
 
V. Kryteria ocen z zachowania.
 

Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się następujące kryteria oceniania zachowania:

 

   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 

1.             Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

1)     bierze czynny udział w lekcjach,

2)     systematycznie odrabia zadania   i przygotowuje się do zajęć,

3)     rozwija swoje zainteresowania,

4)     w terminie dostarcza usprawiedliwienia nieobecności,

5)     nie spóźnia się ( dopuszczalne są 2 uzasadnione spóźnienia),

      6) nosi strój uczniowski określony w statucie szkoły, strój galowy, obuwie zmienne

 
 

2.             Aktywnie pracuje na rzecz szkoły czy środowiska ( samorząd klasowy, Samorząd Uczniowski,    akcje charytatywne):

1)     aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

2)     pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

3)     szkołę na zewnątrz: w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, konkursach,

4)     umiejętnie i bezkonfliktowo wykazuje duże zaangażowanie w pracy na rzecz wyglądu i estetyki pomieszczeń szkolnych,

5)     aktywnie reprezentuje współdziała w grupie,

6)     inicjuje i organizuje działania na terenie szkoły i poza nią.

 

3.        Dba o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentuje:

 

1)     zawsze przychodzi w stroju odświętnym na uroczystości szkolne,

2)     zachowuje się przyzwoicie na apelach ( nie rozmawia, nie przeszkadza),

3)     umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,

4)     okazuje szacunek wobec władz szkolnych i terytorialnych.

 
4.        Dba o piękno mowy ojczystej:
 

1)     prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

2)     nie używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych określeń,

3)     nie używa przezwisk w stosunku do kolegów i koleżanek.

                                             

5.      Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 

1)     zawsze przestrzega regulaminów pracowni i szkoły,

2)     nie nosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów oraz nieznanych substancji,

3)     prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożenia,

4)     nie opuszcza terenu szkoły,

5)     nie pali, nie spożywa alkoholu, nie używa środków odurzających w szkole i poza nią,

6)     nie bierze udziału w bójkach,

7)     reaguje na przejawy zła.

 

6.      Przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły:

 

1)     troszczy się o mienie szkolne i estetykę szkoły,

2)     kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

3)     rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

4)     swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych.

5)      

7.      Okazuje szacunek innym osobom:
 

1)     postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia,

2)     jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych,

3)     szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

                       

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 

1.             W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wysokie wyniki w nauce:

 

1)     w terminie dostarcza usprawiedliwienia nieobecności ( ma co najwyżej 2 godziny nieusprawiedliwione),

2)     nie spóźnia się ( dopuszcza się 4 uzasadnione spóźnienia),

3)     szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,

4)     nosi zmienne obuwie,

 

2.             Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 

1)     bierze udział w pracach organizacji szkolnych ,

2)     angażuje się w imprezy klasowe,

3)     dba o wygląd klasy,

4)     w miarę możliwości reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych oraz konkursach,

5)     potrafi współdziałać w grupie, inicjuje działania aktywizujące klasę.

 

 3.     Dba o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentuje:

 

1)     nosi strój galowy w wyznaczone przez szkołę dni,

2)     nie rozmawia i nie przeszkadza podczas apeli szkolnych,

3)     umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,

4)     okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

 

4.      Dba o własną kulturę słowa oraz o kulturę słowa kolegów i koleżanek:

 

1)     nie używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych określeń,

2)     nie używa przezwisk w stosunku do kolegów i koleżanek.

 

 5.    Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 

1)     troszczy się o zdrowie własne i innych,

2)     nie ulega nałogom,

3)     przestrzega regulaminów pracowni i szkoły,

4)     nie bierze udziału w bójkach,

5)     bez pozwolenia nie opuszcza terenu szkoły,

6)     reaguje na przejawy zła.

 
6.       Przestrzega postanowień statutu szkoły:
 

1)     dba o mienie szkolne, nie niszczy i nie demoluje,

2)     dotrzymuje ustalonych terminów i wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

3)     reaguje na przypadki wandalizmu i innych złych zachowań rówieśników.

 
7.      Okazuje szacunek innym osobom:
 

1)     nie narusza godności innych ludzi,

2)     dostrzega wartość ludzkiej pracy i szanuje ją,

3)     jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych ludzi.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 
1.     Wywiązuje się z obowiązków ucznia:
 

1)     osiąga wyniki w nauce na poziomie swoich możliwości,

2)     zazwyczaj jest przygotowany do lekcji,

3)     odrabia zadane prace domowe,

4)     może mieć 7 godzin nieusprawiedliwionych oraz 5 spóźnień,

5)     zdarzyło się sporadycznie ( 2-3 razy), że uczeń zapomniał zmiennego obuwia oraz stroju   obowiązującego w szkole.

 

2.     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 

1)     uczeń zwykle postępuje uczciwie,

2)     wykonuje powierzone mu prace zadania,

3)     czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie,

4)     sporadycznie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym,

5)     nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce.

 

3.       Dba o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentuje:

 

1)     zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń nie przyszedł do szkoły w stroju galowym na uroczystości szkolne,

2)     raz zachował się nieprzyzwoicie w szkole i poza nią,

3)     zdarzyło się, że wykazał lekceważący stosunek wobec symboli narodowych i religijnych.

 
4.     Dba o piękno mowy ojczystej:
 

1)     w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

2)     nie używa wulgarnego słownictwa ( z małymi wyjątkami),

3)     zdarza się przezwać kolegów i później przeprosić.

 

5.     Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

 

1)     zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń nie przestrzegał regulaminów obowiązujących w szkole,

2)     nie ulega nałogom,

3)     na ogół nie bierze udziału w bójkach ( czasami jest tylko obserwatorem),

4)     zdarza się, że bez pozwolenia opuszcza szkołę( 1-2 razy).

 

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 

1)     nie lekceważy poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców,

2)     szanuje własną i cudzą pracę,

3)     kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych. 

                                                
7.     Okazuje szacunek innym ludziom:
 

1)     stara się być koleżeński wobec kolegów,

2)     nie narusza godności innych osób,

3)     potrafi uszanować czyjąś pracę.

 

 Ocenę poprawną może otrzymać uczeń który:

 

1.   Osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości:

 

1)     sporadycznie zapomina przynieść materiały na lekcje lub odrobić pracę domową,

2)     jego zeszyty i ćwiczenia nie są prowadzone starannie,

3)     ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień,

4)     nosi obuwie zmienne,

5)     kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę za niestosowność stroju.

 

2.     W miarę możliwości bierze udział w życiu klasy:

 

1)     niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

2)     rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,

3)     zdarza się, że nie dotrzymuje terminów,

4)     nie wykazuje samodzielnie aktywności, w życiu klasy uczestniczy jedynie z polecenia nauczyciela.

 

3.    Kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń nie przyszedł w stroju galowym na uroczystość szkolną.

 

4.     Zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zapanował nad emocjami, użył mało

 

        kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.

 

 5.     Przestrzega zasad bezpieczeństwa swojego i innych:

 

1)     unika bójek,

2)     zdarza się bez pozwolenia opuścić teren szkoły,

3)     jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy i sytuacja taka nie powtórzyła się.

 

6.      Nie utrudnia złośliwie pracy nauczycielom i kolegom:

 

1)     czasami lekceważy niektóre polecenia nauczycieli, wymaga powtórnego zwrócenia mu uwagi lub powtórzenia polecenia,

2)     w miejscach publicznych nie zawsze kulturalnie się zachowuje.

 

7. Stara się okazywać szacunek innym osobom.

                                                                                                                                                         Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

1.             Często zapomina pomocy szkolnych, odrobić lekcje lub nie prowadzi zeszytu z jednego przedmiotu podczas gdy z pozostałych przedmiotów jest sumienny:

 

1)     nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne( ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień),

2)     wagaruje ( ma udowodnione pojedyncze godziny wagarów),

3)     uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o wygląd zewnętrzny, stosowny strój, obuwie zmienne.

 

2.             Uczeń nie jest zaangażowany w życie szkoły, często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu prace i zadania . Przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Niszczy mienie szkoły, kolegów i swoje.

 

3.              Uczeń często( połowa uroczystości szkolnych) nie przychodzi w stroju galowym, nie zachowuje się przyzwoicie podczas uroczystości szkolnych.

 

4.             Jest wulgarny i arogancki.

 

5.              Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia postawy mimo zwracania uwagi. Bierze udział w bójkach. Pali papierosy.

 

6.             Lekceważy polecenia nauczycieli, rodziców, opiekunów, pracowników obsługi. Wyzywająco zachowuje się w miejscach publicznych .Nie przejawia chęci do poprawy i zmiany swojego zachowania.

 

7.              Nie okazuje szacunku innym osobom.

 
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 

1.             Zaniedbuje niemal wszystkie lekcje i przygotowuje się czasami do niektórych przedmiotów:

 

1)     lekceważąco odnosi się do obowiązku szkolnego,

2)     uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie nosi obuwia zmiennego i nie reaguje na zwracanie mu uwagi,

3)     uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, wagaruje,

4)     fałszuje usprawiedliwienia, podrabia podpisy, fałszuje dokumenty.

                       

2.             Uczeń odmawia wszelkiej pomocy na rzecz szkoły i klasy. Swoją postawą zniechęca innych uczniów do aktywności. Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań.

 

3.             Uczeń notorycznie nie przychodzi na uroczystości w stroju galowym, w ogóle nie okazuje należytego szacunku władzom szkolnym, zachowuje się nieprzyzwoicie podczas uroczystości szkolnych.

 

4.             Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie podstawowych form prowadzenia rozmowy czy dyskusji. Używa gróźb wobec kolegów i pracowników szkoły. Wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych.

 

5.             Popadł w konflikt z prawem . Stosuje przemoc fizyczną i psychiczną. Stosuje formę wymuszania i groźby. Pali papierosy i pije alkohol. Namawia lub zmusza innych do palenia papierosów i picia alkoholu. Narusza nietykalność cielesną drugich osób oraz ich godność osobistą.

 

6.             Uczeń skandalicznie zachowuje się w miejscach publicznych, kradnie, wyłudza pieniądze, dewastuje mienie szkoły, własne i innych. Psuje wizerunek szkoły.

 

7.              Uczeń jest obojętny wobec zła, nie szanuje godności własnej i innych osób.

 

 Zadaniem wychowawcy klasy jest wybranie w kolejnych kryteriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: samego wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności oraz samooceny ucznia. Ocena zachowania ucznia powinna być wyrażona przez wychowawcę pisemnie na dokumencie „ Propozycje zachowania”. Ocena zachowania ustalona – zgodnie z procedurą – przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

 
VI. Zasady klasyfikowania.
 

1.             Rok szkolny dzieli się na 2 semestry podzielone feriami zimowymi

2.             Na koniec pierwszego i drugiego semestru dokonuje się klasyfikacji uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego semestru jest jednocześnie klasyfikacją roczną. Wystawiona ocena roczna powinna uwzględniać ocenę za pierwszy semestr.

3.             Klasyfikowanie semestralne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych opisowych w nauczaniu zintegrowanym i w skali 1 – 6 w klasach wyższych oraz oceny z zachowania.

4.             Oceny semestralne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu i są one ostateczne.

5.             Na 4 tygodnie przed terminem zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązani są wpisać w ostatniej rubryce przed rubryką „ za semestr”, „ocena roczna” w dziennikach lekcyjnych przewidywane oceny z ich zajęć edukacyjnych oraz poinformować o nich ucznia a wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6.             Najpóźniej na 4 tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym (semestrze) roku wychowawca klasy pisemnie lub na zebraniu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie (semestralnej) rocznej z danego przedmiotu i zachowania. Rodzice o terminie spotkania klasowego są informowani przez ucznia.

7.             Roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, naganną zachowania należy uzasadnić w formie pisemnej w protokole rady pedagogicznej.

8.             Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 w rozdziale IV.

9.             Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie na zespole oddziałowym, który opracowuje program naprawczy, z którym zapoznaje rodziców i uczniów wychowawca klasy i dany nauczyciel.

 

VII.   Egzamin klasyfikacyjny.

 

1.             Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.             Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać      egzamin klasyfikacyjny.

3.             Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.             Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5.             Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

6.              W skład powołanej przez dyrektora komisji na egzamin klasyfikacyjny wchodzą:

1)      dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

7.             Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. O zakresie materiału obejmującego egzamin i jego formie uczeń otrzymuje informację przy ustaleniu terminu egzaminu.

8.             Przewodniczacy komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

9.             Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, który zawiera: skład komisji, termin, pytania egzaminacyjne, ustaloną ocenę, podpisy.   

10.        Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11.        W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nie klasyfikowany”.                                    

12.        Ocena otrzymana na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem pkt. 13.

13.        Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

VIII.   Egzamin poprawkowy.

 

1.              Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. O jego przeprowadzenie występuje do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem rodzic lub prawny opiekun .

 

2.             W wyjątkowych przypadkach ( wyjątkowe przypadki to: poważna choroba ucznia, trudna sytuacja rodzinna – rozpad rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

3.             Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.                                                

4.             Do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym nauczyciel przedmiotu przekazuje na piśmie uczniowi, któremu wyznaczono egzamin poprawkowy, zakres wymagań programowych, stanowiących podstawę przygotowania do egzaminu oraz termin egzaminu ustalony przez dyrektora szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) kserokopię wymagań egzaminacyjnych.

5.             Najpóźniej tydzień po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym nauczyciel egzaminator przekłada przewodniczącemu komisji: zakres wymagań edukacyjnych, zadania egzaminu pisemnego oraz treść zadań praktycznych. Proponuje także czas trwania egzaminu.

6.             Nauczyciel – egzaminator przygotowujący zadania na egzamin poprawkowy powinien przeprowadzić konsultację trafności doboru zadań sprawdzających wiadomości zdającego z metodykiem lub nauczycielem z innej szkoły uczącym tego samego przedmiotu.

7.             Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w składzie:

 

1)     dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator,

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.

 
 

8.             Na prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w komisji. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia.

9.             Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Obie części przeprowadza się w tym samym dniu.

10.        Egzamin poprawkowy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczającym warunki samodzielnej pracy zdającego, przed komisją egzaminacyjną.

11.        W jednym dniu uczeń składa egzamin z jednego przedmiotu.

12.        Egzamin pisemny rozpoczyna się w momencie przekazania zadań zdającemu. Przewodniczący ogłasza czas trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu powinien dać zdającemu możliwość pełnej realizacji zadań, pytań oraz wykonanie ćwiczeń i zadań praktycznych. Komisja może wyznaczyć zdającemu czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej.

13.        Egzaminator wystawia oceny z każdej części egzaminu. Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu. W przypadku nie zaliczenia jednej z części egzaminu sumuje się punkty uzyskane przez zdającego z części pisemnej i ustnej. Suma punktów jest postawą do wystawienia ogólnej oceny. Formułowanie oceny jest oparte na zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

14.        Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie. Ustalenie oceny następuje w wyniku zwykłej większości głosów. Członek komisji, w tym przewodniczący nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

15.        Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

16.        Ocena ustalona przez komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami wewnątrzszkonego systemu oceniania, jest ostateczna.

17.        Wynik egzaminu przewodniczący komisji ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia. W przypadku nie zdania egzaminu rodziców ucznia powiadamia listem poleconym dyrektor szkoły.

18.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, oraz ocenę ustaloną przez komisję, prace pisemne ucznia, zwięzłe informacje o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

19.        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

20.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do niego z przyczyn nieuzasadnionych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

21.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyżej.

IX. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

1.             Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą odwołać od proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego te zajęcia, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli są spełnione następujące warunki:

1)     na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ (poważna choroba ucznia, trudna sytuacja rodzinna, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

              2) ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak proponowana roczna.

2.             Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:

1)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny,

2)     poprawa musi odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

3)     pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę,

4)     gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci możliwość składania dalszych zastrzeżeń.

3.             W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z proponowaną roczną oceną

            klasyfikacyjną zachowania, mogą złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem do   

            wychowawcy klasy, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

            pedagogicznej, jeśli uczeń spełnia następuje warunki:

1)na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ (poważna choroba ucznia,trudna sytuacja rodzinna, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

2)nie popełnił czynu karalnego w rozumieniu „ Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” z dn. 26.10.1982 r.

3)otrzymał ocenę śródroczną zachowania co najmniej taką, jak proponowana roczna.

4.             Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:

1)     wychowawca klasy przedstawia odwołanie ucznia na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, uzasadnia zaproponowaną przez siebie ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz poddaje ją pod dyskusję.

2)     rada pedagogiczna zwykłą większością głosów decyduje o ostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

 
 
 

X. Warunki i tryb poprawiania ocen ustalonych niezgodnie z przepisami prawa.

 

1.             Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.             W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji

3)     termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

3.             Nauczyciel – egzaminator przygotowujący zadania na sprawdzian powinien przeprowadzić konsultację trafności doboru zadań sprawdzających wiadomości zdającego z metodykiem lub nauczycielem z innej szkoły uczącym tego samego przedmiotu.

4.             W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

3)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący dane zajęcia edukacyjne

 5.     W przypadku ustalania rocznej oceny zachowania:

1)dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
2)wychowawca klasy,

3)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
5)przedstawiciel rady rodziców.
 

6.   Na prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w komisji. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia.

7.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których sprawdzian ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Obie części przeprowadza się w tym samym dniu.

8.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczającym warunki samodzielnej pracy zdającego, przed komisją egzaminacyjną.

9.   W jednym dniu uczeń zdaje sprawdzian z jednego przedmiotu.

10.   Sprawdzian rozpoczyna się w momencie przekazania zadań zdającemu. Przewodniczący ogłasza czas trwania sprawdzianu. Czas trwania sprawdzianu powinien dać zdającemu możliwość pełnej realizacji zadań, pytań oraz wykonanie ćwiczeń i zadań praktycznych. Komisja może wyznaczyć zdającemu czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej.

11.    Egzaminator wystawia oceny z każdej części egzaminu. Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego sprawdzianu. W przypadku nie zaliczenia jednej z części sprawdzianu sumuje się punkty uzyskane przez zdającego z części pisemnej i ustnej. Suma punktów jest postawą do wystawienia ogólnej oceny. Formułowanie oceny jest oparte na zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

12.   Komisja ustala ocenę ogólną z całości sprawdzianu. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie. Ustalenie oceny następuje w wyniku zwykłej większości głosów. Członek komisji, w tym przewodniczący nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

13.   Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

14.   Ocena ustalona przez komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami wewnątrzszkonego systemu oceniania, jest ostateczna.

15.   Wynik sprawdzianu przewodniczący komisji ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu rodziców ucznia powiadamia listem poleconym dyrektor szkoły.

16.   W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów.

17.   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

19.   W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)   termin sprawdzianu

3)   zadania (pytania) sprawdzające,

4)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

        20. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)        skład komisji

2)        termin posiedzenia komisji

3)        wynik głosowania

4)        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

21. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca lipca).

23. Przepisy ust 1-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 
 
 
XI. Zasady promowania.
 

1.             Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.             Ucznia klas I-III można pozostawić w tej samej klasie na drugi rok tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii   rodziców ( prawnych opiekunów).

3.             Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w programie nauczania uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub jeżeli poprawił ocenę na egzaminie poprawkowym otrzymując ocenę wyższą od niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 4.

4.             Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jednak raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.             Uczeń klasy programowo najwyższej kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

1)            jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2)            przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu

6.             Uczeń, który nie spełnił wymagań określonych w punkcie 1 i 2 nie otrzymuje promocji i nie kończy szkoły podstawowej lub gimnazjum.

7.             Zasady i warunki przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz zasady i warunki przeprowadzania egzaminów w gimnazjum w ostatnim roku nauki reguluje rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, rozdział 4).

8.             Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów.

9.             Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń taki otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

XII.   Postanowienia końcowe.

 

1.             W szkole na zakończenie semestru ( roku szkolnego) przyznawany jest „puchar przechodni dyrektora szkoły” klasie, która osiągnie najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1)            w szkole podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty: j. polski, j. angielski, matematykę, historię, przyrodę, wych. fizyczne;

2)            gimnazjum bierze się pod uwagę następujące przedmioty: j. polski, wos,     j.angielski, historię, matematykę, fizykę, geografię, biologię, chemię, wych. fizyczne.

 

2.             Uczeń, który osiągnie najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wykazanych w ust.1 na zakończenie roku szkolnego otrzymuje tytuł „ najlepszego ucznia szkoły podstawowej ( gimnazjum)”.

 

XIII. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów klas I-III.

 

Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach, będący integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Polega na rozpoznawaniu i określaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. W edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca zjawisko niepowodzenia szkolnego. Dziecko rozwija się w miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie, dlatego też ocena na tym etapie kształcenia ma charakter opisowy. Dotyczy ona zarówno postępów w nauce, jak i ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka.

Proponuje się trzy rodzaje oceniania dziecka:

 

1.      Ocenianie bieżące - nauczyciel klas I - III sprawdza wykonane prace, docenia wysiłek i chęci dziecka. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem, wskazuje co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Ma podkreślać w ten sposób osiągnięcia uczniów, ale nie porównuje ucznia z innymi. Uczniowie powinni nauczyć się samokontroli i samooceny wykonywanej pracy. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia przez nauczyciela powinna uświadomić dziecku na czym samokontrola i samoocena polega. Kontrola to - zbieranie informacji o dziecku. Ocena to - przekazywanie tej wiedzy uczniom i rodzicom.

 

2.      Ocenianie okresowe i roczne - na podstawie zebranych informacji, na koniec semestru I i na zakończenie roku szkolnego nauczyciel dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

 

3.      Ocenianie końcowe - ocena końcowa przeprowadzana na zakończenie I etapu edukacji podstawowej sprawdza poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej. Dotyczy ona zasadniczych narzędzi uczenia się:

a)     czytanie,
b)     pisanie,
c)     mówienie,
d)     liczenie,
e)     rozwiązywanie problemów,

f)       fundamentalne treści stanowiące podstawę do dalszej nauki.

           
Klasyfikowanie roczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania w klasach I - III są ocenami opisowymi.
 

1.      O postępach ucznia rodzice zostaną poinformowani na podstawie semestralnych informacji o osiągnięciach i postępach w rozwoju.

 

2.      Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

3.      Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnie specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii   rodziców (prawnych opiekunów).

 
 
 

Szczegółowe warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych i klasyfikowania uczniów klas I – III1.   Celem bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – III jest stałe monitorowanie i wspomaganie rozwoju poznawczego (intelektualnego), artystycznego, fizycznego i społeczno – emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz motywowanie go do podejmowania wysiłku gwarantującego osiąganie sukcesów w kolejnych latach nauki.

 

2.   Formy rejestrowania i przedstawiania bieżącego poziomu i postępów w rozwoju psychofizycznym uczniów ustala nauczyciel uczący dany oddział, z uwzględnieniem zasady wykorzystywania symboli, znaków, komentarzy, itp. o wydźwięku pozytywnym.

 

3.   Na początku roku szkolnego, nauczyciel uczący zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze stosowanymi przez siebie formami rejestrowania bieżącej oceny rozwoju psychofizycznego ucznia.

4.   Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu i opisaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia.

5.    Oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania przedstawiane są każdorazowo w formie opisowej, z możliwością wykorzystania przez nauczycieli „Karty oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia”, znajdującej się w dzienniku szkolnym, ujmowanej w kilkunastu zdaniowej wypowiedzi.

6.    Opracowany i podpisany przez uprawnionego nauczyciela – wychowawcę dokument, o którym mowa w punkcie 5 stanowi podstawę do podjęcia, przez radę pedagogiczną, uchwały zatwierdzającej wyniki klasyfikacyjne (semestralne, roczne) oraz do dokonania stosownych zapisów na świadectwie szkolnym.

7.   Po zapoznaniu rodzica ucznia (opiekunów prawnych) z treścią zatwierdzonej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, dokument, o którym mowa w punkcie 2 i 3, włącza się do „Arkusza ocen ucznia”.

8.   Klasyfikacyjne (śródroczna) ocena opisowa w klasach I – III uwzględnia w szczególności rozpoznany poziom rozwoju i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  z zakresu edukacji:

a)     polonistycznej (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie)

b)    matematycznej
c)     przyrodniczej
d)    społecznej
e)     plastycznej
f)       muzycznej
g)     technicznej
h)    wychowania fizycznego
i)       zajęć komputerowych. Języka obcego
j)       religii/etyki
 
 

9.         W treści oceny opisowej uwzględnianie są również informacje obowiązujące inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. rozpoznany poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności specyficznych dla:

1)   prowadzonych zajęć edukacyjnych z religii (wyrażony stopniem)

2)   zajęć edukacyjnych z nauczania języka obcego (języka angielskiego)

10.Roczna ocena klasyfikacyjna zakończona zostaje uogólnieniem potwierdzającym pozytywną ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym

11.Opisowa ocena zachowania ustalana dla uczniów klas I –III, uwzględnia w szczególności opis rozpoznanego poziomu i postępów w rozwoju emocjonalno – społecznym dziecka.

12.Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

13.Jeżeli uczeń nie spełnia warunku, o którym mowa w punkcie 12, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem pkt 14

14.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

15.Jeżeli z powodu nieobecności ucznia klasy I – III na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, ograniczona zostaje możliwość ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej), wówczas ocenę klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) ustala nauczyciel na podstawie:

1)   znanych i pozytywnie ocenianych i wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych ucznia,

2)    opisu rozpoznanych efektów pracy ucznia w zakresie wymagań edukacyjnych koniecznych do kontynuowania nauki w kolejnym półroczu (lub klasie programowo wyższej), opracowanego wspólnie z wskazanym przez dyrektora szkoły, nauczycielem prowadzącym takie same zajęcia edukacyjne.

16.W przypadku określonym w punkcie 15, roczna ocena klasyfikacyjna, zamiast uogólnionego potwierdzenia pozytywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, zawiera zapis informujący o rodzaju i zakresie rozpoznanych braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz o zalecanych formach pomocy pedagogicznej stwarzających możliwość ich uzupełnienia.

 
 
 
                                                           
 
 
 
Autor: B.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-07
Data publikacji: 2011-03-07
Data modyfikacji: 2011-03-07
Drukuj
 
1