Organizacja Zespołu Szkół

Zespół posiada następującą bazę lokalową:

           14 izb lekcyjnych,
           1 pracownię komputerową,
           salę gimnastyczną,
           szatnie.

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu, opracowywany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Optymalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26.
Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa na spożycie posiłku 20 minut.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez zespół.
W celu właściwego wykonania zadań opiekuńczych zespołu organizuje się je w sposób następujący:

           opiekę nad uczniami przebywajacymi w zespole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,

           opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dużurujżcy nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez dyrektora zespołu,

           opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel zespołu z pomocą rodziców,
           za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,

           zasady korzystania z pomieszczeń zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku /fizyki, chemii, techniki, informatyki/ opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni,

           w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

Autor: M.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1