Podstawy działania

Zespół Szkół w Słobódce działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
           Szkoła Podstawowa w Słobódce;
           Publiczne Gimnazjum w Słobódce.
zwane w dalszej treści statutu „szkołą” lub „szkołami”.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o:
           „zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Słobódce,
           „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce;
           „szkole podstawowej” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Słobódce;
           „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Słobódce.
4. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

 Oragnem prowadzącym Zespół jest Gmina Szypliszki, sprawująca nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Zespół realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego w gimnazjum.

 Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek rad szkół lub na wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół.

§ 4. Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie Zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnetrznego muszą byc z nim zgodne.

 

Autor: M.Zdancewicz
Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-01
Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01
Drukuj
 
1