Statut

                        Zespołu szkół w Słobódce

 

                                 Rozdział I

                          Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zespół Szkół w Słobódce działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

           Szkoła Podstawowa w Słobódce;

           Publiczne Gimnazjum w Słobódce.

zwane w dalszej treści statutu „szkołą” lub „szkołami”.

3. Ilekroć w statucie jest mowa o:

           „zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Słobódce,

           „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce;

           „szkole podstawowej” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Słobódce;

           „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Słobódce.

4. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

§ 2. 1. Oragnem prowadzącym Zespół jest Gmina Szypliszki, sprawująca nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Zespół realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego w gimnazjum.

§ 3. Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek rad szkół lub na wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół.

§ 4. Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie Zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnetrznego muszą byc z nim zgodne.

                                                 Rozdział II

                                       Cele i zadania zespołu

 

§ 5. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą, a w szczególności:

           umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia się,

           umożliwia dokonanie świadomego wyboru kierunków dalszej nauki,

           zapewnia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

           kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań,

           sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

           organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizując obowiązek szkolny w zespole,

           umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,

           kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,

           kształtuje poszanowanie dla polskiego i świadomego dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego mniejszości zamieszkałych w regionie,

           udziela uczniom porad psychologiczno-pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z poradnią psychologioczno- pedagogiczną,

           umożliwia realizację indywdualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz organizuje indywidualne nauczanie ucznoiom przewlekle chorym.

§ 6. Cele, o których mowa w § 7, realizowane są poprzez:

           prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,

           organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych i zajęć rekreacyjno – sportowych,

           współpracę z rodzicami, zakładami pracy i instytucjami, organizacjami działającymi w środowisku bielskim,

           zorganizowanie świetlicy z dożywianiem, poradnictwo pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

           współdziałanie z samorządem lokalnym.


                                                    ROZDZIAŁ III

                                               ORGANY ZESPOŁU

 

§ 7. Organami zespołu są:

           dyrektor,

           rada pedagogiczna;

           rada rodziców,

           samorząd uczniowski.

§ 8. 1. Zespołem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w zespole. Dyrektora zespołu powołuje iodwołuje organ prowadzący na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Do zadań dyrektora zespołu należy:

           sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,

           kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

           sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

           zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,

           sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego,

           realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

           nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

           dysponowanie środkami finansowymi zespołu  i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

           organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu,

           dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,

           współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

           przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

           występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników zespłu,

           kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie zespołu.

3. Dyrektor zespołu ma także prawo:

           wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu,

           zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu,

           decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,

           wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń zespołu,

           wypożyczania sprzętu i wyposażenia zespołu na zasadach określonych w pełnomocnictwie Wójta.

4. Dyrektor zespołu odpowiada za:

           poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,

           zgadność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem zespołu,

           bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas organizowanych przez zespół,

           celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność zespołu,

           zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

§ 9. 1. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu bez względu na wymiar zatrudnienia.

3. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej przewodnicącego.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

           zatwierdzanie planów pracy zespołu, zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

           podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

           podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

           przygotowanie projektu nowelizacji statutu zespołu,

           nowelizacja statutu zespołu, gdy nie tworzono w zespole rady szkoły.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

           organizację pracy zespołu, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

           projekt planu finansowego zespołu,

           wnioski dyrektora w sptawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

           przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Tryb zwoływania, zasady działania i inne sprawy związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej określa regulamin działania rady pedagogicznej opracowany i przyjęty przez tę radę.

§ 10. 1. W zespole działa rada rodziców.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

3. Rada rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.

4. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Rodzice mają prawo do:

           uzyskania od dyrektora zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach zespołu oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w zespole i klasie podczas  zebrań ogónoszkolnych i klasowych,

           zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikujących i poprawkowych,

           informacji na temat zasad i sposobu przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego,

           rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

           uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia,

§ 11. 1. W zespole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu, a uczniowie poszczególnych klas – samorządy klasowe.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

4. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

           przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum w szczególności dotyczących praw uczniów,

           przedstawiania propzycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki zespołu,

           wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

           udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie uczniów,

           wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła,

           współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,

           zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród,

           wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

           dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu,

           wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora zespołu.

5. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12. 1. W zespole może być utworzona rada zespołu, której zasady i zadania określi regulamin.

2. Powstanie rady zespołu organizuje dyrektor zespołu na łączny wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

§ 13. 1. Wszystkie organy zespołu w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania istotnych problemów zespołu współdziałają ze sobą.

2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu dyrektor zespołu jest zobowiązany do:

           zbadania przyczyn konfliktu,

           wydania w ciągu 14-tu dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami.

                                                   ROZDZIAŁ IV

                                           ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 14. 1. Zespół posiada następującą bazę lokalową:

           14 izb lekcyjnych,

           1 pracownię komputerową,

           salę gimnastyczną,

           szatnie.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu, opracowywany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Optymalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26.

§ 16. 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa na spożycie posiłku 20 minut.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 17. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez zespół.

§ 18. W celu właściwego wykonania zadań opiekuńczych zespołu organizuje się je w sposób następujący:

           opiekę nad uczniami przebywajacymi w zespole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,

           opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dużurujżcy nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez dyrektora zespołu,

           opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel zespołu z pomocą rodziców,

           za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,

           zasady korzystania z pomieszczeń zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku /fizyki, chemii, techniki, informatyki/ opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni,

           w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

                                            ROZDZIAŁ V

                     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 19. 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.

3. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów.

4. Obowiązki i uprawnienia osób na stanowiskach kierowniczych i innych pracowników określa dyrektor zespołu.

§ 20. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 21. Do zadań obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

           odpowiedzialność za poawidłowy przebieg procesu  dydaktycznego,

           dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny,

           wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

           bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

           udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,

           doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

           prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji zwoiązanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,

           pełnienie dyżurów nauczycielskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

                                           ROZDZIAŁ VI

                                  UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 22. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

           z urzędu – dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie Zespołu,

           na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - dzieci i młodzież zamieszkałą poza obwodem Zespołu, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy I gimnazjum spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów lkreślonych przez Zespół, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świasectwie ukończenia szkoły podstawowej. Kryteria podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu.

2. Do klasy programowo wyższej, w szkole podstawowej i gimnazjum, przyjmuje się ucznia w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

§ 23. 1. Uczeń ma prawo do:

           właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

           opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniając bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

           przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od niich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

           życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

           swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególnosći dotyczących życia szkoły, a także światopoglądu i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

           rozwijania zainteresowań, zdolnośći i talentów,

           korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,

           sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

           pomocy w przypadku trudności w nauce,

           wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w orgnizacjach działających w zespole,

           korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

           korzystania z różnych form opieki materialnej, którymi dysponuje zespół i rada rodziców.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

           przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

           szanować i chronić mienie szkolne,

           przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,

           szanować przekonania, poglądy i godność osobistą ddrugiego człowieka.

§ 24. 1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.

2. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu zespołu i regulaminu samorządu uczniowskiego stosuje się kary.

3. Przeniesienia ucznia do innej szkoły może dokonać na wniosek dyrektora zespołu Podlaski Kurator Oświaty.

                                                ROZDZIAŁ VII

                          Zasady gospodarki finansowej i rachunkowości

§ 25. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.

2. Majątek Zespołu stanowią środki trwałe, wyposażenie, pomoce naukowe i materiały znajdujące się na stanie szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Do realizacji zadań jednostki budzetowej w Zespole:

           prowadzi się jeden rachunek bankowy,

           sporządza się jeden plan finansowy i sprawozdania z jego realizacji według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

           sporządza się jeden bilans zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

           prowadzi się jeden dziennik i konta ksiegi głównej „ewidencji syntetycznej” dla zespołu,

           prowadzi się według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – ewidencje ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i majątku trwałego, w tym wyposarzenia i pomocy naukowych;

           wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dyrektora zespołu, do planowania i sprawozdawczości, ewidencjonuje w rozdziale klasyfikacji budzetowej szkoły podstawowej;

           wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników zespołu, tj. nauczycieli, administracji i obsługi przypisuje do rozdziału klasyfikacji budżetowej według zawartych umów o prace;

           planowanie budżetu w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie, typu energia elektryczna i cieplna, woda, opał, remonty, zakup materiałów itp. będzie ustalane do całego obiektu, a następnie dzielone proporcjonalnie na rozdziały klasyfikacji budżetowej wg ilości uczniów ustalonej na dzień 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

4. Zespół posiada inne rachunki bankowe wynikające z przepisów szczególnych /środków spcjalnych, funduszy świadczeń socjalnych, depozytów, itp./

                                                 ROZDZIAŁ VIII

                                              Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę zespołu.

2. Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczącią urzędową zespołu.

§ 27. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Statut zespołu może być znowelizowany w trybie określonym ustawą o systemie oświaty.
Data wprowadzenia do BIP: 2004-12-08
Data publikacji: 2004-12-08
Data modyfikacji: 2004-12-08
 
1