Uchwała Nr VIII/56/03                         

                                              Rady Gminy szypliszki

                                              z dnia 24 czerwca 2003r.

 

                                         w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  w Słobódce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65/ uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2003 r. zakłada się zespół szkół o nazwie:

            Zespół Szkół w Słobódce zwany dalej „Zespołem”.

2.  W skład Zespołu wchodzą:

           Szkoła Podstawowa w Słobódce

           Gimnazjum w Słobódce

           Akt założycielski Zespołu stanowi  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu szkoły Podstawowej w Słobódce oraz Gimnazjum w Słobódce staje się mieniem Zespołu Szkół w Słobódce.

§ 3. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Słobódce oraz Gimnazjum w Słobódce stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół w Słobódce

§ 4. Nadaje się statut Zespłu Szkół w Słobódce, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    /Wojciech Głażewski/


Data wprowadzenia do BIP: 2004-12-08
Data publikacji: 2004-12-08
Data modyfikacji: 2004-12-08
 
1